ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ MONUMENTA, ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ       
Η ΔΥNΑMΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
THE POWER OF WATER
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]
Οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στον τομέα του ύδατος
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθιερώνει κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων. Η οδηγία-πλαίσιο προβλέπει ιδίως την ταυτοποίηση των ευρωπαϊκών υδάτων και των χαρακτηριστικών τους, ταξινομημένων ανά υδρογραφική λεκάνη και περιοχή (λεκάνη απορροής και περιοχή λεκάνης απορροής), με παράλληλη έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων για κάθε υδατικό σύστημα.

Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου
UNEP/MAP

Η Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη το 1976. Ολες οι μεσογειακές χώρες και η Ε. Ένωση συμμετέχουν στη Σύμβαση αυτή. Σκοπός της είναι να προστατεύει τη Μεσόγειο από τη μόλυνση που προκαλείται από πηγές από την ξηρά, από πετρελαιοειδή και απόρριψη αποβλήτων, με στόχο τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλομορφίας της Μεσογείου. Η Σύμβαση, οι τροποποιήσεις της και τα πρωτόκολλά της αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο, γνωστό ως σύστημα της Βαρκελώνης,  του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (ΜΑΡ) του Περιβαλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
03 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM