ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Απόψεις της MONUMENTA για την Κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος

H ΜΟΝUΜΕΝΤΑ ύστερα από πρόσκληση της προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Διονυσίας- Θεοδώρας Αυγερινοπούλου,  να καταθέσει γραπτώς τις απόψεις της γιατο θέμα της Κωδικοποίησης του Δικαίου Περιβάλλοντος έστειλε το παρακάτω κείμενο:

Η MONUMENTA, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου, θεωρεί πολύ σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη την κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε καταρχήν ότι είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι ως περιβάλλον στην Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό με τη διττή του ιδιότητα, φυσικό και ιστορικό-ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένης της αξεδιάλυτης σχέσης και συνάφειας που από τα πράγματα είναι εδραιωμένη στη χώρα μας. Για την προστασία του περιβάλλοντος υφίσταται αλληλοεπικάλυψη τόσο κειμένων νομοθετικών διατάξεων όσο και αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλους θεσμικούς τομείς, υπάρχει διαρκώς αύξηση της παραγωγής καθώς και συνεχής μεταβολή, συχνά δίχως επαρκή επιστημονική αιτιολογία και στήριξη, νέων διατάξεων, οι οποίες συχνά απαντούν είτε σε πελατειακά αιτήματα είτε σε εσπευσμένες θεωρήσεις καταστάσεων και αναγκών.

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ, κατατίθενται και νομοθετούνται διαρκείς τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την πολεοδομία, συχνά μέσω τροπολογιών που εντάσσονται σε εντελώς άσχετα με το περιβάλλον νομοσχέδια- νομοθετήματα.

Στην πράξη έχει, λοιπόν, δημιουργηθεί μια κατά κάποιο τρόπο χαοτική κατάσταση όσον αφορά τη νομοθεσία για το περιβάλλον και θεωρούμε ότι μια κωδικοποίησή της, με την απαραίτητη όμως ευρετηρίασή της, που τίποτε δεν εμποδίζει, από πλευράς νομοτεχνικής, να έχει ενταχθεί και να συνοδεύει τον προς σύνταξη Κώδικα, είναι πλέον απαραίτητη, όχι μόνο για τους απλούς πολίτες, αλλά και για τη Διοίκηση και τα δικαστήρια, όπως και για την ίδια τη Βουλή-νομοθετικό σώμα. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα βέβαια μια τέτοια κωδικοποίηση και για να μην απαξιωθεί σύντομα, θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά.

Κατά συνέπεια, είμαστε υπέρ, όπως αναφέραμε, μίας κωδικοποίησης, αλλά υπό τις προϋποθέσεις χάραξης μιας άλλης πολιτικής για την προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

23/01/2013
BACK TOP OF THE PAGE