ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
INDUSTRIAL REMNANTS
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Eπιστολή στην αν. υπουργό ΥΠΑΙΠΘΑ κ. Κ. Τζαβάρα για την παραπομπή στην πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ σχετικά με την προστασία των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου

Η MONUMENTA και το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων έστειλαν επιστολή στην αν. υπουργό ΥΠΑΙΠΘΑ κ. Κ. Τζαβάρα επιστολή για την παραπομπή στην πλήρη Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του νομικού ζητήματος που αφορά την προστασία των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, καθ’ όν χρόνο τελούν σε διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως μνημείων, το οποίο ανέκυψε με αφορμή την περίπτωση του Μύλου Σκάρκου στη Βίβλο της Νάξου.

Ακολουθεί το κείμενο:

1. Με το έγγραφό της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/71315/2295/19.8.2011 η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) έθεσε ερώτημα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου για τις συνέπειες της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 3028/2002 προστασίας κτιρίων που βρίσκονται σε διαδικασία χαρακτηρισμού ως νεώτερα μνημεία. Συναφώς ερωτούσε αν οι διατάξεις που διέπουν τα υπό χαρακτηρισμό κτίρια καταλαμβάνουν και τον περιβάλλοντα χώρο τους και, ειδικότερα, αν η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 έγκριση του ΥΠΠΟ απαιτείται και για την ανέγερση κτισμάτων μέσα στο χώρο αυτό.

Το ερώτημα υποβλήθηκε με αφορμή την έκδοση και την έναρξη υλοποίησης οικοδομικής άδειας ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με γκαράζ σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Βίβλο της Νάξου και είναι όμορο με παραδοσιακό μύλο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο με τον in situ εξοπλισμό του και διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση μέχρι σήμερα με τη φροντίδα των ιδιοκτητών του. Ο χαρακτηρισμός του ως μνημείου in situ οφείλεται στο γεγονός ότι «είναι ένα από τα ελάχιστα κτίσματα στην περιοχή που καταγράφεται ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, αποτελεί τεκμήριο των παλαιότερων οικοδομικών φάσεων του οικισμού, ταυτόχρονα δε παραπέμπει στην αγροτική και αργότερα στη μικρή ατομική επαγγελματική δραστηριότητα με την οποία είναι κυρίως ταυτισμένη διαχρονικά η αιγαιοπελαγίτικη οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα» .

2. Επισημαίνεται ότι:
α) κατά τον χρόνο έκδοσης της ως άνω οικοδομικής άδειας η Υπηρεσία Πολεοδομίας Νάξου είχε ήδη ενημερωθεί επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΝΜΑ και ΔΙΝΕΣΑΚ) για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού του εν λόγω μύλου ως μνημείου, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη , και
β) ο φάκελος έκδοσης της οικοδομικής αδείας υπεβλήθη από τους ενδιαφερόμενους στην Πολεοδομική Υπηρεσία στις 20.8.2008, δηλαδή σε χρόνο ύστερο της έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού του μύλου ως μνημείου και, κυρίως, της επίσημης ενημέρωσης της Υπηρεσίας αυτής από το ΥΠΠΟ.
3. Με τη γνωμοδότηση 523/2011 του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) κρίθηκε ότι η προστασία των κτιρίων κατά το άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 3028/2002 περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα χώρο τους. Η άποψη αυτή συμβαδίζει με την παγία επί του θέματος νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κατά την οποία στην έννοια του ακινήτου μνημείου περιλαμβάνεται πλέον ρητώς, μετά το άρθρο 2 περ. β (γγ) του ν. 3028/2002, και το άμεσο περιβάλλον του (βλ. ΣτΕ 575/2012). Τούτο ισχύει πολλώ μάλλον στην περίπτωση παραδοσιακού ανεμόμυλου, ο περιβάλλων χώρος του οποίου παρίσταται αναγκαίος όχι μόνο για την ανάδειξη του μνημείου αλλά και για την εξασφάλιση του in situ χαρακτήρα του, καθώς αυτονόητη προϋπόθεση της λειτουργίας του είναι η εξασφάλιση ικανού ελεύθερου χώρου γύρωθεν για επαρκή αερισμό.
4. Η ανωτέρω γνωμοδότηση απεστάλη στον τότε Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο, ο οποίος όμως δεν ενήργησε περαιτέρω. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, ως Υπουργού Πολιτισμού, η Γενική Διεύθυνση επανέφερε το ερώτημα και σεις, αναγνωρίζοντας τις ευρείες επιπτώσεις του ζητήματος για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ζητήσατε να αποφανθεί η Ολομέλεια του ΝΣΚ, στην οποία παραπέμψατε το ερώτημα. Η Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ εξέτασε πρόσφατα το ζήτημα και διατύπωσε, κατά πλειοψηφία, γνώμη αντίθετη από εκείνη του Τμήματος. Η γνωμοδότησή της έχει ήδη τεθεί υπόψη σας προς αποδοχή ή μη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002.
5. Με την παρούσα επιστολή ζητούμε, Κύριε Υπουργέ, να μην αποδεχθείτε την ανωτέρω γνωμοδότηση και να παραπέμψετε το ερώτημα στην Πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ προκειμένου αυτή, ως ανώτατο όργανο «καθοδήγησης των ενεργειών της Διοίκησης», να αποφανθεί τελειωτικά επί των τεθέντων κρίσιμων νομικών ζητημάτων.

Προς τούτο επικαλούμαστε τους εξής λόγους:
α) Η γνωμοδότηση της Τακτικής Ολομελείας ελήφθη με οριακή πλειοψηφία (12-11) των παρόντων μελών.
β) Στη σχετική συνεδρίαση δεν μετείχε ο Αντιπρόεδρος - μέλος του ΝΣΚ που προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, μολονότι εκ της θέσεώς του γνωρίζει καλύτερα και εις βάθος τα ζητήματα της ειδικής νομοθεσίας. Σημειωτέον ότι δεν μετείχε ούτε ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, στο οποίο υπάγεται σήμερα το ΥΠΠΟ.
γ) Τα τεθέντα ερωτήματα έχουν μείζονα σημασία για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002, προς την κατεύθυνση της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
δ) Οι μύλοι των νησιών μας, εκτός από το ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, λειτουργούν ταυτόχρονα ως ισχυρά τοπόσημα και σύμβολα της προϋπάρξασας αιγαιοπελαγίτικης ανάπτυξης. Η διαρκής και ανελέητη καταστροφή και υποβάθμισή τους, ιδίως τα τελευταία χρόνια, επιβάλει -ενόψει του Συντάγματος (άρθρο 24 παρ. 1,6) και της Συνθήκης της Γρανάδας (ν. 2039/1992)- τη λήψη άμεσων μέτρων αποτελεσματικής προστασίας για τη διατήρησή τους στο διηνεκές ως φορέων της συλλογικής μνήμης.

Με τιμή
Μαρία Γρυπάρη          Ειρήνη Γρατσία
Πρόεδρος ΙΕΜ            Συντονίστρια MONUMENTA

23/01/2013
BACK TOP OF THE PAGE
Ανεμόμυλος στον οικισμό Βίβλο της Νάξου, 2011