ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ
ΔΙΑχειριστικά ΠΛΑνα Σημείων Ιστορικής Σημασίας: προτυποποίηση, οδηγός έρευνας και χρήση νέων τεχνολογιών
Eταιρία Time Heritage

Η Ελλάδα -μια χώρα με τεράστιο πλούτο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς- έχει συγκριτικά μικρό αριθμό ενταγμένων μνημείων και συνόλων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η υστέρηση αυτή οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι στη χώρα μας δεν εκπονούνται έγκαιρα πλάνα διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων και οικισμών με βάση τις αρχές της προστασίας, της αειφορίας και της ανάδειξης, σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές.

Οι λόγοι είναι, φυσικά, πολλοί και σύνθετοι. Ένα σύνηθες πρόβλημα που ανακύπτει στην περίπτωση της χώρας μας είναι το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που διέπει το χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η πληθώρα φορέων που συχνά εμπλέκονται (Υπουργεία Πολιτισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, τοπικοί φορείς, ιδιώτες κ.ά.). Η “πολυφωνία” αυτή δυσκολεύει την ανάδειξη ενός διαχειριστικού φορέα που θα εκπονήσει -και στη συνέχεια θα εφαρμόσει- το πλάνο διαχείρισης. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η δυσκολία συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως απαιτείται, αλλά και τα γραφειοκρατικά και πρακτικά εμπόδια που καθιστούν τη συνεργασία αυτή δυσχερή.

Η εταιρία Time Heritage, που δραστηριοποιείται από δεκαετίας στο χώρο της προστασίας και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια εξομάλυνσης των δυσκολιών αυτών, έχει αναλάβει την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα πρότυπο για την εκπόνηση διαχειριστικών πλάνων, που θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς όχι μόνο για την ένταξη σημείων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, υπό την αιγίδα της UNESCO ή άλλων διεθνών οργανισμών, αλλά και για “ίδια χρήση”, για το σχεδιασμό δηλαδή της ανάδειξης και προστασίας τους με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της σύνδεσης των μνημείων με τις τοπικές κοινωνίες. Η προτυποποίηση των διαχειριστικών πλάνων θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις ελληνικές νομικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες (άρα δεν θα αποτελεί απλή “αντιγραφή” αντίστοιχων πλάνων που υπάρχουν στο εξωτερικό) και θα πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων, κύρια αυτών του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι άξονες στους οποίους θα βασιστεί και οι οποίοι απαιτούν έρευνα από εξειδικευμένο προσωπικό είναι οι εξής:

• Η διερεύνηση του νομικού καθεστώτος.
• Η διερεύνηση των ειδικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.
• Η ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας ή μοναδικότητας.
• Η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με το μνημείο ή τον ιστορικό τόπο μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
• Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία.
• Η προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.
• Η διεθνής προβολή και ανάδειξη.
• Η χρήση νέων τεχνολογιών για το σχεδιασμό του χώρου μετά την εφαρμογή του πλάνου, αλλά και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του (monitoring).

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εκπονηθούν και δύο παραδειγματικές μελέτες πεδίου (case studies), μία για σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος και μία για σημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τα παραδείγματα αυτά θα επιλεγούν με βάση την επιθυμία των εκεί διαχειριστικών φορέων, ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την περίπτωση του ιστορικού σημείου, ενώ απώτερος στόχος θα είναι (εφόσον οι φορείς το επιθυμούν) η κατάθεση πρότασης για ένταξή τους στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την επόμενη πρόσκληση σε περίπου μία διετία.
Για τη διευκόλυνση της έρευνας θα ζητηθεί από φορείς διαχείρισης να συμπληρώσουν -προαιρετικά πάντα- ένα ερωτηματολόγιο, ενώ όσοι από αυτούς επιθυμούν θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ως case studies ώς τις αρχές Δεκεμβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο: info@timeheritage.gr, ή τηλεφωνικά στο 2106510549

31/10/2013
BACK TOP OF THE PAGE