ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Διαβούλευση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκατάστασεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής»
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλματικής Αλλαγής

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είναι γνωστό, είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια, με τη συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και της Περιφέρειας Αττικής, για την δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει με προκαταρκτική προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε στο παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαικής Ένωσης, την πρόθεση της να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για τα έργα της επεξεργασίας και διαχείρισης ποσότητας 1.350.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως στην Περιφέρεια Αττικής για χρονικό διάστημα διάρκειας 20-25 ετών. Τα έργα θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014.

Ο κεντρικός στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής είναι η οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής και η επίτευξη του βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες.

Ο σύνθετος χαρακτήρας αλλά και το επείγον του έργου, σε συνδυασμό με τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, καθιστούν αναγκαία τη δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω έργο. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής ξεκινούν τη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2011, καλώντας σε συμμετοχή όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και εμπλεκόμενους, έτσι ώστε:

-να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας με όρους απόλυτης διαφάνειας
-να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού
-να προσέλθουν αξιόπιστοι, έμπειροι και ικανοί επενδυτές

Κατά τη διαβούλευση του έργου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ώστε να προσδιοριστούν:

*οι ελάχιστοι στόχοι του έργου
*η βέλτιστη διαγωνιστική διαδικασία και το πρόσφορο χρηματοδοτικό σχήμα
*το ύψος της ποσότητας απορριμμάτων, σε συνάρτηση με τους στόχους πρόληψης και ανακύκλωσης της χώρας, για την οποία θα εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο
*η τελική μορφή του διαγωνισμού αναφορικά με πιθανή τμηματοποίηση του
*τεχνολογικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) της Περιφέρειας Αττικής έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, στην ιστοσελίδα http://bit.ly/o8O1gH.

Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα έγγραφα της διαβούλευσης δεν θεωρούνται συμβατικά στοιχεία του έργου, που δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε νομικού χαρακτήρα δεσμεύσεις, είτε επί του παρόντος είτε στο μέλλον.

Η υλοποίηση του έργου της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής διαμορφώνει μια διαφορετική φιλοσοφία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου το σημαντικό στοιχείο στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και όχι ο τρόπος ή η μέθοδος διαχείρισης. Το αποτέλεσμα θα αξιολογείται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, όπως η ποσότητα του υπολείμματος της διεργασίας που οδηγείται σε χώρο τελικής διάθεσης, η σύνθεσή του, η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτώνται, η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η ικανοποίηση των χρηστών κ.λπ. Είναι προφανές ότι όλοι οι δείκτες που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σαφείς και μετρήσιμοι, ειδικά από τη στιγμή που η επίτευξή τους ή μη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πληρωμή του ιδιώτη-επενδυτή.

Η Κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής απευθύνονται στην επενδυτική κοινότητα, προσφέροντας μία σύγχρονη επενδυτική ευκαιρία με όρους απόλυτης διαφάνειας. Η παροχή των διαθέσιμων στοιχείων στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πλήρους αντίληψης επί των απαιτούμενων έργων, με ταυτόχρονο άνοιγμα ενός ευρείας κλίμακας διαλόγου με τους επενδυτές, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μέχρι σήμερα προτεινόμενης λύσης και τελικά τη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης για τα εν λόγω έργα.

Με την υλοποίηση των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας και την επέκταση της ανακύκλωσης, η Αττική θα αντιμετωπίσει οριστικά τη πρόκληση της διαχειρισης των απορριμμάτων της.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011

19/09/2011
BACK TOP OF THE PAGE